Disclaimer, juridische informatie en gebruiksvoorwaarden

Intellectuele eigendom
Alle intellectuele of andere eigendomsrechten die betrekking hebben op deze website zijn eigendom van St. Paul. Geen enkel onderdeel van deze website mag worden gereproduceerd, overgedragen of openbaar worden gemaakt door middel van afdrukken, microfilm, magnetische drager of op om het even welke andere wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van St. Paul.

St. Paul® and St. Paul Smart Cheese Solutions® zijn geregistreerde handelsmerken van St. Paul. Ieder gebruik van deze handelsmerken of van soortgelijke tekens is strikt verboden zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van St. Paul.

Nauwkeurigheid van de op de website meegedeelde gegevens
St. Paul heeft uiterste zorg besteed aan het creëren en updaten van de gegevens die op deze website worden meegedeeld. Het kan echter niet worden uitgesloten dat sommige gegevens niet correct of actueel zijn. De website van St. Paul en het materiaal dat betrekking heeft op informatie, producten en diensten (of op de informatie, producten en diensten van derden) worden verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt”. Het wordt verstrekt zonder enige belofte of bevestiging en zonder om het even welke waarborg, hetzij expliciet, hetzij impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete waarborgen met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. De gebruiker dient zich ervan bewust te zijn dat St. Paul om het even welke informatie, in het bijzonder deze met betrekking tot zijn producten en diensten, zonder voorafgaande kennisgeving kan wijzigen.

Aansprakelijkheid
St. Paul kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die toegebracht wordt aan de gebruiker van deze website of aan enige derde en die betrekking heeft op de inhoud of het gebruik van deze website of om het even welke website die via een hyperlink met deze website verbonden is. St. Paul kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de niet-beschikbaarheid van de website voor om het even welke reden. St. Paul kan de toegang tot de website of een deel van de website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving opschorten. St. Paul kan niet aansprakelijk worden gehouden voor virussen of andere gebreken die door het gebruik van deze website schade zouden kunnen toebrengen aan de computer of het systeem van de gebruiker.

Cookies
Cookies zijn gegevens die een website op de harde schijf van een individuele bezoeker plaatst. St. Paul kan gebruik maken van cookies om uw persoonlijke voorkeuren te registreren, zoals uw taal-/landkeuze, zodat deze voorkeuren automatisch worden toegepast wanneer u de website een volgende keer bezoekt.

Het gebruik van cookies door St. Paul is bedoeld om uw gebruik van deze website te vereenvoudigen. Indien u echter geen cookies wenst te ontvangen of indien u door uw browser op de hoogte wenst te worden gebracht wanneer er een cookie wordt verzonden, kan u het ‘help’-gedeelte van uw browser raadplegen (bv. inhoud en index/opzoeken/cookie wissen). Merk op dat, als u alle cookies weigert, bepaalde delen van deze website mogelijk niet langer toegankelijk zijn.

Wetgeving en rechtspraak
Deze website en deze disclaimer zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen die zouden ontstaan in verband met deze website of deze disclaimer, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.

Deze online-overeenkomst en alle geschillen en claims die ontstaan in verband met het gebruik van deze website of met informatie die op deze website wordt aangeboden, vallen onder de Belgische wetgeving. Door deze website te raadplegen, bent u onderworpen aan het rechtssysteem van de Belgische rechtbanken en aanvaardt u dat alle gerechtelijke geschillen door deze rechtbanken worden behandeld. Alle geschillen vallen onder de exclusieve rechtspraak van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, divisie Antwerpen.

Share to Facebook Share to Twitter Share to LinkedIn